വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്

Banner Image

ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിലുള്ള വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഫയർമാൻ- A

ഒഴിവ്: 3

യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ്/ SSC

2. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് & ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം

പ്രായപരിധി

OBC: 28 വയസ്സ്, SC: 30 വയസ്സ്, EWS: 25 വയസ്സ്

ശമ്പളം

31,400 രൂപ

കുക്ക്

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ്/ SSC

2. 5 വർഷത്തെ പരിചയം

പ്രായപരിധി

38 വയസ്സ്

ശമ്പളം

31,400 രൂപ

ഉയരം

സ്ത്രീ : 155 cms

പുരുഷൻ : 165 cms

SC/ST: 160 cms

മറ്റുള്ളവർ: 165 cms

അപേക്ഷ ഫീസ്

500 രൂപ ( വനിത/ SC/ ST/ ESM/ PWBD വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഫീസും മറ്റുള്ളവർക്ക് 400 രൂപയും തിരികെ നൽകും)

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 14ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

Banner Image

Source link

Leave a Comment

New Report

Close

×