പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം ; യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്

Banner Image

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് ( GDS) തസ്തികയിലെ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ (BPM)/ അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ABPM)/ഡാക് സേവക് തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 30041 ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം1508 ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത

പത്താം ക്ലാസ് ( ഇംഗ്ലീഷും, ഗണിതവും പഠിച്ചിരിക്കണം)

പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം

കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം സൈക്ലിംഗ് പരിജ്ഞാനം

പ്രായം

18 – 40 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC/ PwBD/ EWS തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം

BPM: 12,000 – 29,380രൂപ

ABPM : 10,000 – 24,470 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്

വനിത/ SC/ ST/ PWD: ഇല്ല

മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

പത്താം ക്ലാസിലെ മാർക്ക്/ ഗ്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 23ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

Banner Image

Source link

Leave a Comment

New Report

Close

×